Statut

U skladu sa odredbama čl. 11 i 12 Zakona o udruženjima ("Sl. glasnik RS", br.51/09, 99/2011, 44/2018- dr. zakon), na osnivačkoj skupštini održanoj dana 24.05.2021. godine, u Beogradu, usvojen je:

STATUT UDRUŽENJA "URBANLOG" BEOGRAD