Zaštita ličnih podataka i politika privatnosti

Saglasnost za obradu podatka o ličnosti u svrhu sprovođenja Javnog poziva za pružanje podrške građanima za kupovinu bicikala kao ekološki prihvatljivog transporta

Obaveštenje o obradi podataka o ličnosti

U skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti („Službeni glasnik RS“, br87/2018), a u vezi sa prikupljanjem podataka o ličnosti prilikom popunjavanja prijave za vaučer, kojim se može ostvariti pravo na kupovinu novog bicikla kao ekološki prihvatljivog transporta u iznosu od 5.000,00 dinara, u maloprodajnim objektima sa unapred utvrđene liste, Inicijativa za održivu urbanu mobilnost „Urban.log“, Beograd, Paštrovićeva 23, MB: 28324413, kao Rukovalac podacima, daje sledeće obaveštenje:

1. Lista ličnih podataka koji se obrađuju

Lice čiji se podaci obrađuju, ovim putem izjavljuje i saglašava se sa tim da će Rukovalac biti ovlašćen da prikuplja i na drugi način obrađuje, pod uslovima, na način i u rokovima koji su predviđeni ovom Saglasnošću i Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, sledeće podatke o ličnosti:

(u daljem tekstu zajednički označeni kao: Lični podaci).

2. Svrha prikupljanja Ličnih podataka i radnje obrade

Lice čiji se podaci obrađuju ovim putem izjavljuje i saglašava se sa tim da će Lične podatke Rukovalac prikupljati, obrađivati i na drugi način koristiti u sledeće svrhe:

Podaci koji se prikupljaju prilikom prijave u svrhu su kreiranja personalizovanog vaučera (jedna osoba ima mogućnost korišćenja jednog vaučera) i kontrole ličnih podataka na vaučeru (dokaz da lice ima prebivalište na teritoriji grada Beograda i dokaz da je lice punoletno).

Lice čiji se podaci obrađuju dužno je da prilikom kupovine u maloprodajnom objektu prodavcu pruži na uvid lični dokument isključivo u cilju identifikacije, odnosno verifikacije vaučera.

Prilikom kupovine prodavac je dužan da identifikuje lice čiji se podaci obrađuju i verifikuje personalizovani vaučer, a na osnovu dostupnih podataka u delu aplikacije posebno kreirane za prodavce i to:

Dostupni podaci za prodavce su isključivo u svrhu utvrđivanja propisanih uslova za prijavu za vaučer, odnosno da je lice punoletno i da ima prebivalište na teritoriji Grada Beograda. Prodavac je dužan da nakon izvršene identifikacije, a na osnovu raspoloživih podataka, i kupovine, odnosno izdatog fiskalnog računa poništi vaučer, bez uzimanja dodatnih podataka.

Nakon poništenog vaučera, prodavac će kao dokaz o prodaji bicikla imati broj poništenog vaučera, ime i prezime nosioca vaučera i datum kada je vaučer poništen, dok ostali lični podaci neće biti dalje dostupni.

Lice čiji se podaci obrađuju ovim putem izjavljuje i saglašava se da će u odnosu na gore definisane Lične podatke Rukovalac vrišti sledeće radnje obrade:

3. Način obrade

Lice čiji se podaci obrađuju ovim putem izjavljuje i saglašava se sa tim da je u slučaju netačno unetih podataka Rukovalac u mogućnosti da lice ga kontaktira i obaveštava putem e-mail poruke ili pozivom na broj telefona.

4. Opoziv Saglasnosti

Lice čiji se podaci obrađuju ovim putem izjavljuje da je upoznato sa tim da je ova Saglasnost data na dobrovoljnoj osnovi, te da je u svakom trenutku ovlašćeno da ovu Saglasnost opozove. Lice čiji se podaci obrađuju, Opoziv pristanka može učiniti pisanim putem izjavom volje da više ne želi da bude obavezan ovom saglasnošću, s tim da opoziv ima dejstvo od momenta njegovog prijema od strane Rukovaoca. Opoziv pristanka povlači sa sobom prestanak bilo kakve dalje obrade Ličnih podataka, s tim da ne utiče na obradu i čuvanje podataka koja je vršena na osnovu pristanka pre opoziva.

5. Dostavljanje podataka trećem licu

Rukovalac podacima će nakon sprovedenog Projekta izraditi Izveštaj o realizovanim vaučerima za Naručioca projekta, koji će sadržati broj realizovanih vaučera i to za svaki: ime i prezime, prebivalište, broj vaučera i broj fiskalnog računa, dok će ostali lični podaci biti sistemski uništeni (e-mail adresa, broj mobilnog telefona i datum rođenja).

Rukovalac podacima će nakon dostavljanja izveštaja, kopiju Izveštaja učiniti nedostupnim za druga lica.

Uneti podaci građana/ki smatraju se osetljivim podacima i neće biti dostavljani trećem licu, osim zakonski ovlašćenim predstavnicima, odnosno Sekretarijatu za zaštitu životne sredine i to isključivo za svrhu verifikacije ili dokazivanja izvršenja projektnog zadatka. Isti se nigde neće objavljivati, niti će se vršiti dalja obrada podataka i biće zaštićeni u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

Datum: 10.08.2022.